ช้อปปี้บูทแคมป์ คือ โครงการขยายผล ผ่านเครือข่ายพาร์ทเนอร์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับ “บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ขาย”
แต่เป็นผู้ที่ต้องการนำความรู้เรื่องการทำธุรกิจออนไลน์ไปต่อยอดในอนาคต เช่น พนักงานภาครัฐ อาจารย์ และกลุ่มนักศึกษา

โครงการพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs ไทย
ผ่าน “ตัวกลาง” หรือ “เทรนเนอร์” จากเครือข่ายพาร์ทเนอร์

โครงการเพื่อเพิ่มทักษะ ความสามารถด้านดิจิทัลและเทคนิค
การทำธุรกิจออนไลน์ ให้กับนิสิต นักศึกษา เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัลตลอดจนการสร้างอาชีพในอนาคต