Site Loader
Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Shopee Bootcamp for Trainers x ONDE
ผู้ฝึกสอนมือโปรสำหรับ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เหมาะสำหรับ: ผู้ฝึกอบรมทั่วไป เช่น ผู้ฝึกสอน อาจารย์มหาวิทยาลัย พนักงานภาครัฐ
เนื้อหา: ภาพรวมอีคอมเมิร์ซ การใช้งานช้อปปี้ และ ประสบการณ์จากผู้ฝึกสอนมืออาชีพ