หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนา นิสิตนักศึกษาที่จะเป็นรากฐานที่สำคัญในการช่วยยกระดับเศรษฐกิจไทยในอนาคต นำร่องด้วยความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาชั้นนำอย่าง Thammasat University ในการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และ เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาไทย ได้พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นการความพร้อมให้เข้ากับยุคดิจิทัล ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

1. พัฒนาหลักสูตรร่วม

ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาและเสริมศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซให้กับ นิสิต นักศึกษาไทย

2. อบรมและฝึกฝน

อมรมหลักสูตรออนไลน์ทำแบบฝึกหัดให้ผ่านตามเกณฑ์ที่ทางโครงการกำหนด

3. นำความรู้ไปต่อยอด

เตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต หรือ
การเพิ่มศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซให้กับผู้ประกอบการ