Site Loader

ช้อปปี้ ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดและ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการทำธรุกิจอีคอมเมิร์ซ​ การตลาดออนไลน์ รวมไปถึงทักษะด้านดิจิทัลต่างๆ ให้กับ “ทุกคน”

โดย “ช้อปปี้บูทแคมป์​” จะเน้นการขยายผลผ่านเครือข่ายจากพาร์ทเนอร์ และ กลุ่มนักศึกษาที่เป็นรากฐานสำคัญของประเทศ

เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของประเทศไทย